Tietoa sivustosta | Tieto & Trendit

Tietoa sivustosta

Tieto&trendit-sivustolla julkaistavat asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit tarkastelevat talouden, yhteiskunnan ja ympäristön tilaa ja kehitystä tilasto- ja tutkimustiedon valossa.

Voit seurata Tieto&trendit-sivustolla viikottain julkaistavia sisältöjä kätevästi Tieto&trendit-juttukoosteen avulla. Kun tilaat sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa ilmestyvän Tieto&trendit-koosteen, saat vaivattomasti tiedon tuoreimmista artikkeleista ja blogeista. Tilaa juttukooste: http://bit.ly/2zs6q1u

Vuonna 2015 perustetun Tieto&trendit – talous ja hyvinvointikatsaus -julkaisun konsepti uudistui vuoden 2018 alussa. Paperilehden sijaan sisältö on saatavilla verkossa veloituksetta.

Muistathan käyttöehtomme lainatessasi sivuston aineistoa.

Trendikuviot

Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla. Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan. Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät.

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan 15–74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena samanikäisestä työvoimasta.

Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Inflaatio lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

Kuluttajabarometri kuvaa kuluttajien käsityksiä oman taloutensa ja Suomen talouden kehityksestä sekä kuluttajien aikomuksista tehdä suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa.

Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote lasketaan väestön ja kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumatietojen avulla vuosittain.

Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan rakennetilasto kuvaa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Henkilöistä tilastoidaan iän lisäksi mm. asuinpaikka, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio.

Väestön koulutusrakenne kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja. Tilastoihin henkilöille on valittu yksi tutkinto: koulutusasteeltaan korkein/viimeksi suoritettu ammatillinen tutkinto.

Pienituloisuusaste (köyhyysriski, at-risk-of-poverty) kuvaa ns. pienituloisuusrajan alapuolelle jäävän väestön osuutta koko väestöstä. Lasten pienituloisuusaste (lapsiköyhyys, child poverty) kuvaa pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuutta kaikista alle 18-vuotiaista. Pienituloisuusraja perustuu kotitalouksien kulutusyksikköä kohden laskettuun käytettävissä olevaan rahatulon mediaaniin. EU-maissa noudatetaan yhtenäistä määrittelyä, jonka mukaan pienituloisiksi katsotaan ne, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 prosenttia mediaanista.

Taulukkopalvelu

Taulukkopalvelu on PX-Web -tietokanta, joista voit poimia tietoja omilla valinnoillasi rajaten, ja siirtää niitä omiin sovelluksiin. Jatkuvasti päivittyvä palvelu sisältää noin 1 200 keskeistä talous- ja suhdannesarjaa. Verkkopalvelun taulukoihin pääset tilaajatunnuksillasi.